Uz augšu

Pensionāru skaits un vecuma pensijas vidējais apmērs

Izvēlēties vērtības

Obligāts
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.2000/1.ceturksnis , 2000/2.ceturksnis , 2000/3.ceturksnis ,

Atlasītās vērtības 1 Kopā 89

Obligāts

Atlasītās vērtības 0 Kopā 6

Atlasīto šūnu skaits:
(maksimālais pieļaujamais atlasīto šūnu skaits ir 300 000)

Attēlojums uz ekrāna ir ierobežots: 1 000 rindas un 60 kolonnas

Atlasīto šūnu skaits pārsniedz maksimālo pieļaujamo - 300 000
Metadati

Rādītāji

Ikmēneša izmaksāto vecuma pensiju vidējais apmērs (euro)

Sociālās nodrošināšanas iestāžu uzskaitē esošiem pensionāriem.

No jauna piešķirto mēneša vecuma pensiju vidējais piešķirtais apmērs (euro)

Attiecīgajā laika periodā pensijas vecumu sasniegušajām personām saskaņā ar Likumu par pensijām (stājās spēkā 1998. gada 1. janvārī) piešķirtās vecuma pensijas vidējais apmērs.

Pensionāru skaits uz 1000 iedzīvotājiem

1.Sākot ar 2000.gadu dati pārrēķināti pēc 2011.gada tautas skaitīšanas rezultātiem.
2.Rādītājs pensionāru skaits uz 1000 iedzīvotājiem iegūts aprēķinu rezultātā.

Gads/Ceturksnis: 2011/2.ceturksnis , Rādītāji: Valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmēju skaits

Vidējās izmaksātās vecuma pensijas apmērā nav ietverta 2009. gada 16. jūnija pieņemtā likuma „Par valsts pensiju un valsts pabalstu izmaksu laika periodā no 2009. gada līdz 2012. gadam” rezultātā ieturētā naudas summa, kas vecuma pensijas saņēmējiem tika atmaksāta 2010. gada 2. ceturksnī.

Gads/Ceturksnis: 2011/2.ceturksnis , Rādītāji: Ikmēneša izmaksāto vecuma pensiju vidējais apmērs (euro)

Vidējās izmaksātās vecuma pensijas apmērā nav ietverta 2009. gada 16. jūnija pieņemtā likuma „Par valsts pensiju un valsts pabalstu izmaksu laika periodā no 2009. gada līdz 2012. gadam” rezultātā ieturētā naudas summa, kas vecuma pensijas saņēmējiem tika atmaksāta 2010. gada 2. ceturksnī.

Gads/Ceturksnis: 2011/4.ceturksnis , Rādītāji: Valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmēju skaits

2011.gada statistikas rādītāji par pensiju vidējiem izmaksājamajiem apmēriem un izdevumiem palielinājušies sakarā ar AS Latvijas Krājbanka darbības apturēšanu un pensiju izmaksas iestāžu maiņu.

Gads/Ceturksnis: 2011/4.ceturksnis , Rādītāji: Ikmēneša izmaksāto vecuma pensiju vidējais apmērs (euro)

2011.gada statistikas rādītāji par pensiju vidējiem izmaksājamajiem apmēriem un izdevumiem palielinājušies sakarā ar AS Latvijas Krājbanka darbības apturēšanu un pensiju izmaksas iestāžu maiņu.

Gads/Ceturksnis: 2013/1.ceturksnis , Rādītāji: Ikmēneša izmaksāto vecuma pensiju vidējais apmērs (euro)

Palielinās to personu skaits, kuras saņem Latvijas pensiju, dzīvojot citās ES/EEZ dalībvalstīs, un kurām pensiju piešķir saskaņā ar starptautiskajiem normatīvajiem aktiem, t.i. tiesību noteikšanā uz pensiju ņem vērā gan Latvijas, gan citas ES/EEZ dalībvalsts apdrošināšanas periodus, bet katra valsts piešķir pensiju par saviem apdrošināšanas periodiem.

Gads/Ceturksnis: 2013/1.ceturksnis , Rādītāji: No jauna piešķirto mēneša vecuma pensiju vidējais piešķirtais apmērs (euro)

Palielinās to personu skaits, kuras saņem Latvijas pensiju, dzīvojot citās ES/EEZ dalībvalstīs, un kurām pensiju piešķir saskaņā ar starptautiskajiem normatīvajiem aktiem, t.i. tiesību noteikšanā uz pensiju ņem vērā gan Latvijas, gan citas ES/EEZ dalībvalsts apdrošināšanas periodus, bet katra valsts piešķir pensiju par saviem apdrošināšanas periodiem.

Gads/Ceturksnis: 2013/1.ceturksnis , Rādītāji: Pensionāru skaits uz 1000 iedzīvotājiem

Palielinās to personu skaits, kuras saņem Latvijas pensiju, dzīvojot citās ES/EEZ dalībvalstīs, un kurām pensiju piešķir saskaņā ar starptautiskajiem normatīvajiem aktiem, t.i. tiesību noteikšanā uz pensiju ņem vērā gan Latvijas, gan citas ES/EEZ dalībvalsts apdrošināšanas periodus, bet katra valsts piešķir pensiju par saviem apdrošināšanas periodiem.