Uz augšu

Viesnīcu izmantošanas rādītāji (procentos) 1997M01 - 2021M11

Izvēlēties vērtības

Obligāts

Atlasītie rādītāji 1 Kopā 2

Obligāts
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.1997M01 , 1997M02 , 1997M03 ,

Atlasītie rādītāji 1 Kopā 299

Atlasītie rādītāji 0 Kopā 2

Neobligāts
Atlasīto šūnu skaits:
(maksimālais pieļaujamais atlasīto šūnu skaits ir 300 000)

Attēlojums uz ekrāna ir ierobežots: 1 000 rindas un 60 kolonnas

Atlasīto šūnu skaits pārsniedz maksimālo pieļaujamo - 300 000
No 2015. gada noslogojums tiek rēķināts viesnīcām un līdzīgām mītnēm (NACE 55.1).
Līdz 2014. gadam noslogojums tiek rēķināts viesnīcām.
Metadati Datubāzē lietotie apzīmējumi:
- = Parādība nav konstatēta.
... = Trūkst datu, vai tie ir apšaubāmi.
X = Tabulas rindas un ailes krustpunktā esošās rūtiņas aizpildīšana loģiski nav iespējama.
. = Dati nav publicējami to konfidencialitātes dēļ.