Uz augšu

Iedzīvotāju skaita izmaiņu iemesli reģionos, novados, pilsētās, pagastos (atbilstoši robežām 2024. gada sākumā), apkaimēs un blīvi apdzīvotās teritorijās salīdzinot stāvokli divos datumos (eksperimentālā statistika) 2023

Izvēlēties vērtības

Obligāts

Atlasītās vērtības 1 Kopā 2

Obligāts

Atlasītās vērtības 1 Kopā 1

Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.LV Latvija , LV00A Rīgas statistiskais reģions (no 01.01.2024.) , LV006 Rīgas statistiskais reģions (Rīga) (līdz 01.01.2024.) ,

Atlasītās vērtības 0 Kopā 2 466

Neobligāts
Obligāts

Atlasītās vērtības 0 Kopā 7

Obligāts
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.31.03.2000. --> 01.01.2023.* , 01.03.2011. --> 01.01.2023.* , 01.01.2016. --> 01.01.2023.* ,

Atlasītās vērtības 0 Kopā 45

Atlasīto šūnu skaits:
(maksimālais pieļaujamais atlasīto šūnu skaits ir 300 000)

Attēlojums uz ekrāna ir ierobežots: 1 000 rindas un 60 kolonnas

Atlasīto šūnu skaits pārsniedz maksimālo pieļaujamo - 300 000

Svarīga informācija

Eksperimentālās statistikas aprēķināšanā izmanto jaunus datu avotus un metodes, cenšoties paplašināt statistikas klāstu vai detalizācijas līmeni atbilstoši lietotāju vajadzībām.
Jāatzīmē, ka eksperimentālās statistikas metodes nav nemainīgas, aprobētas un starptautiski saskaņotas un var tikt mainītas, lai pilnveidotu datu kvalitāti. CSP publicē eksperimentālo statistiku, lai saņemtu lietotāju atsauksmes, izvērtētu datu analītisko potenciālu, atbilstību realitātei un lietotāju vajadzībām.
CSP uzskata, ka arī eksperimentālo datu laikrindas var būt noderīgas lietotājiem un statistikas lietotāju viedoklis ir pamats lēmuma pieņemšanai par šīs statistikas iekļaušanu Oficiālās statistikas programmā. Publicējot eksperimentālo statistiku, CSP nodrošina datu lietotājiem jaunus informācijas avotus lēmumu pieņemšanai.
Jēkabpils, Ogres un Valmieras valstspilsētas iekļautas arī attiecīgo novadu rādītājos.
Tautas skaitīšanas dati 31.03.2000. Tautas skaitīšanas dati 01.03.2011. Iedzīvotāju skaita aprēķins visos norādītajos periodos veikts, izmantojot ģeotelpiskos datus - adrešu punktu koordinātas un administratīvo teritoriju robežas atbilstoši Valsts zemes dienesta datiem 2024. gada 1. janvārī. Šādi samazinātas teritoriālo vienību robežu izmaiņu rezultātā radītās iedzīvotāju skaita svārstības attiecīgajā teritoriālajā vienībā vai administratīvajā teritorijā. Iedzīvotāji, kuru dzīvesvietas ziņu pēdējais aktualizēšanas iemesls ir dzīvesvietas reģistrācijas anulēšana, iekļauti tās administratīvās teritorijas iedzīvotāju skaitā, kurā iepriekš bija deklarēta vai reģistrēta šīs personas dzīvesvieta. Teritoriālo vienību un Rīgas apkaimju dalījumā šo personu dzīvesvieta norādīta kā nezināma. Metadati ... = Trūkst datu, vai tie ir apšaubāmi Sākot ar 2016. gadu, dati atspoguļo situāciju gada sākumā. Dati par blīvi apdzīvotām teritorijām un apkaimēm publicēti tikai teritorijās, kurās ir vismaz 50 iedzīvotāju abos gados. Rādītāji publicēti, ja attiecīgajā gadā ir vismaz 50 iedzīvotāju (pirmā datuma gadījumā rādītāji "dzīvo tajā pašā teritorijā", "pārcēlies uz citu teritoriju Latvijā", "pārcēlies uz ārzemēm", "miris", otrā datuma gadījumā – "pārcēlies no citas teritorijas Latvijā", "ieradies no ārzemēm", "dzimis"). Sākot ar 2024. gadu, statistisko reģionu teritorijas sakrīt ar plānošanas reģionu teritorijām. Vairāk par statistiskajiem reģioniem.

Datumi

*Tabula sniedz informāciju par iedzīvotājiem, kas dzīvoja attiecīgajā teritorijā norādītajā sākuma datumā (piemēram, 31.03.2000.) un šo personu statusu norādītajā beigu datumā (01.01.2017.).
Piemēram:
- ja persona 31.03.2000. dzīvoja Rīgā un 01.01.2017. dzīvesvieta bija Rīga, tad 'Dzīvo tajā pašā teritorijā';
- ja persona 31.03.2000. dzīvoja Mežaparka apkaimē Rīgā un 01.01.2017. dzīvesvieta bija Torņakalna apkaime Rīgā, tad 'Pārcēlies uz citu teritoriju Latvijā'.

Rādītāji

Dzīvo tajā pašā teritorijā

Perioda beigās faktiskā dzīvesvieta ir tajā pašā teritorijā, kur perioda sākumā. Relatīvie rādītāji doti pret iedzīvotāju skaitu perioda sākumā.

Pārcēlies uz citu teritoriju Latvijā

Perioda sākumā faktiskā dzīvesvieta ir norādītajā teritorijā, perioda beigās - citā teritorijā Latvijā. Relatīvie rādītāji doti pret iedzīvotāju skaitu perioda sākumā.

Pārcēlies no citas teritorijas Latvijā

Perioda beigās faktiskā dzīvesvieta ir norādītajā teritorijā, perioda sākumā - citā teritorijā Latvijā. Relatīvie rādītāji doti pret iedzīvotāju skaitu perioda beigās.

Pārcēlies uz ārzemēm

Perioda sākumā faktiskā dzīvesvieta ir norādītajā teritorijā, perioda beigās vairs neuzturas Latvijā. Relatīvie rādītāji doti pret iedzīvotāju skaitu perioda sākumā.

Ieradies no ārzemēm

Perioda beigās faktiskā dzīvesvieta ir norādītajā teritorijā, perioda sākumā faktiskā dzīvesvieta bija ārpus Latvijas. Relatīvie rādītāji doti pret iedzīvotāju skaitu perioda beigās.

Dzimis

Perioda beigās faktiskā dzīvesvieta ir norādītajā teritorijā, dzimis pēc perioda sākuma. Persona var būt dzimusi gan Latvijā, gan ārzemēs. Relatīvie rādītāji doti pret iedzīvotāju skaitu perioda beigās.

Miris

Perioda sākumā faktiskā dzīvesvieta ir norādītajā teritorijā, perioda beigās persona mirusi. Relatīvie rādītāji doti pret iedzīvotāju skaitu perioda sākumā.