Uz augšu

Ziņošana par fiziskas vai seksuālas vardarbības pieredzi, pēc dzimuma, varmākas un uzrunātās personas vai organizācijas, 2021. gadā, % no personām 18-74 gadu vecumā, kuras piedzīvojušas vardarbību

Izvēlēties vērtības

Obligāts

Atlasītās vērtības 0 Kopā 6

Obligāts

Atlasītās vērtības 0 Kopā 2

Obligāts

Atlasītās vērtības 0 Kopā 2

Atlasīto šūnu skaits:
(maksimālais pieļaujamais atlasīto šūnu skaits ir 300 000)

Attēlojums uz ekrāna ir ierobežots: 1 000 rindas un 60 kolonnas

Atlasīto šūnu skaits pārsniedz maksimālo pieļaujamo - 300 000
Metadati Datubāzē lietotie apzīmējumi:
- = Parādība nav konstatēta.
... = Trūkst datu, vai tie ir apšaubāmi.
X = Tabulas rindas un ailes krustpunktā esošās rūtiņas aizpildīšana loģiski nav iespējama.
. = Dati nav publicējami to konfidencialitātes dēļ.

Persona vai organizācija, ar ko tika runāts

Pavisam

Persona ir ziņojusi kādai personai vai organizācijai par vardarbības gadījumu. Viena un tā pati persona var būt ziņojusi vairākām personām, organizācijām.

Varmāka

Pašreizējais partneris vai pēdējais vardarbīgais bijušais partneris

Pašreizējais partneris vai pēdējais vardarbīgais bijušais partneris dzīves laikā

Cita persona

Cita persona kopš 15 gadu vecuma.