Uz augšu

Brīvās darbvietas pa darbības veidiem ceturkšņa beigās 2008Q1 - 2021Q3

Izvēlēties vērtības

Obligāts

Atlasītie rādītāji 1 Kopā 2

Obligāts
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.2008Q1 , 2008Q2 , 2008Q3 ,

Atlasītie rādītāji 1 Kopā 55

Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.TOTAL PAVISAM , A Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība , B Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde ,

Atlasītie rādītāji 0 Kopā 20

Neobligāts

Atlasītie rādītāji 0 Kopā 3

Neobligāts
Atlasīto šūnu skaits:
(maksimālais pieļaujamais atlasīto šūnu skaits ir 300 000)

Attēlojums uz ekrāna ir ierobežots: 1 000 rindas un 60 kolonnas

Atlasīto šūnu skaits pārsniedz maksimālo pieļaujamo - 300 000

Svarīga informācija

2015. gada beigās veikti uzlabojumi brīvo darbvietu datu vākšanas procesā, kas rādīja pārrāvumu rādītāja laikrindās. Lai nodrošinātu datu salīdzināmību, tika pārrēķinātas laikrindas līdz 2015. gada 4. ceturksnim Saimniecisko darbību statistiskās klasifikācijas NACE 2. red. burtu līmenī. Datu pārrēķini sabiedriskajā un privātajā sektorā netika veikti un pirms 2016. gada 1. ceturkšņa nav salīdzināmi.
Metadati Datubāzē lietotie apzīmējumi:
- = Parādība nav konstatēta.
... = Trūkst datu, vai tie ir apšaubāmi.
X = Tabulas rindas un ailes krustpunktā esošās rūtiņas aizpildīšana loģiski nav iespējama.
. = Dati nav publicējami to konfidencialitātes dēļ.