Uz augšu

Iedzīvotāju skaits un iedzīvotāju dabiskās kustības galvenie rādītāji 1995M01 - 2024M05

Izvēlēties vērtības

Obligāts

Atlasītās vērtības 1 Kopā 5

Obligāts
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.1995M01 , 1995M02 , 1995M03 ,

Atlasītās vērtības 1 Kopā 353

Atlasīto šūnu skaits:
(maksimālais pieļaujamais atlasīto šūnu skaits ir 300 000)

Attēlojums uz ekrāna ir ierobežots: 1 000 rindas un 60 kolonnas

Atlasīto šūnu skaits pārsniedz maksimālo pieļaujamo - 300 000
Publicējot mēneša datus par iedzīvotāju skaitu, tiek ņemtas vērā tikai reģistrētās iedzīvotāju skaita izmaiņas (gan dabiskais pieaugums, gan migrācijas saldo). Nākamā gada otrajā ceturksnī tiek precizēts iedzīvotāju skaits gada sākumā un iepriekšējā gada mēneša dati, ņemot vērā nereģistrēto migrāciju, kā arī dzimstības/ mirstības datus atbilstoši notikuma mēnesim. Metadati Dati ir provizoriski un var tikt atjaunoti attiecīgā gada laikā līdz iedzīvotāju skaita novērtējumam nākamā gada 2. ceturksnī. ... = Trūkst datu, vai tie ir apšaubāmi

Rādītāji

Iedzīvotāju skaits (perioda sākumā), tūkst.

1995.-2000. gads - CSP aprēķins uz 2000. gada tautas skaitīšanas galīgo rezultātu bāzes.
2001.-2010. gads - CSP aprēķins uz 2011. gada tautas skaitīšanas galīgo rezultātu bāzes.

Noslēgto laulību skaits

Īstermiņa datubāzē pēdējā atskaites gadā tiek publicēti dati par reģistrēto laulību skaitu attiecīgajā mēnesī. Tas nozīmē, ka noslēgto laulību skaitā ir arī daļa laulību, ko noslēdz ārvalstu pilsoņi, kuri nav Latvijas pastāvīgie iedzīvotāji, kā arī netiek iekļautas visas reģistrētās laulības, kas noslēgtas pie Civillikumā norādīto konfesiju garīdzniekiem. Nākamā gada maijā tiek apkopoti un publicēti dati par iepriekšējā gadā noslēgtajām laulībām pēc faktiskā laulības mēneša, izslēdzot ārzemju pilsoņu laulības, ja viens no laulātajiem nav Latvijas pastāvīgais iedzīvotājs.

Dzīvi dzimušo skaits

Īstermiņa datubāzē pēdējā atskaites gadā tiek publicēti dati par dzīvi dzimušo skaitu attiecīgajā mēnesī. Nākamā gada maijā visi dati par iepriekšējā gadā dzīvi dzimušajiem tiek apkopoti un precizēti, dzimušo skaitā iekļaujot attiecīgajā mēnesī dzimušos bērnus, kas reģistrēti pēc īstermiņa statistikas apkopošanas un publicēšanas datubāzē, kā arī no dzimušo skaita izslēdzot iepriekšējā gada laikā dzimušos bērnus, kuru vecāki nav Latvijas valsts piederīgie un nevienam no vecākiem kā patstāvīgā dzīvesvieta nav norādīta Latvija. Sākot ar 2000. gadu dzimušo skaitā ieskaitīti arī bērni, kuri dzimuši ārpus Latvijas, mātei (Latvijas pastāvīgajai iedzīvotājai) īslaicīgi atrodoties ārpus Latvijas. Atbilstoši Eiropas Savienības Statistikas biroja (Eurostat) metodoloģijai, šie bērni jāskaita pie Latvijā dzimušajiem.

Mirušo skaits

Īstermiņa datubāzē pēdējā atskaites gadā tiek publicēti dati par mirušo skaitu attiecīgajā mēnesī un var tikt atjaunoti attiecīgā gada laikā, iekļaujot arī personas, kas reģistrētas kā mirušas pēc īstermiņa statistikas apkopošanas un publicēšanas. Nākamā gada maijā visi dati par iepriekšējā gadā mirušajiem tiek apkopoti un precizēti, mirušo skaitā iekļaujot personas, kas ir bijušas iepriekšējā gada Latvijas pastāvīgie iedzīvotāji, bet mirušas, īslaicīgi uzturoties ārzemēs.